Organisering af kvalitetsarbejdet

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

 

 

Organisering af kvalitetsarbejdet (DDKM)
 

Formål


At beskrive arbejdet med DDKM i Speciallæge German Sofin's praksis

 

Dokumentet gælder for


Speciallæge German Sofin's praksis

 

Fremgangsmåde
 

Kvalitets- og sikkerhedsarbejde:

Speciallægen er lægefaglig leder og ansvarlig for den daglige drift.

Det er GS's ansvar at speciallægepraksis til enhver tid lever op til gældende retningslinjer og relevante kvalitetskrav jvnf. specialeorganisationernes anbefalinger og SST’s vejledninger.

GS er ansvarlig for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet.

GS orienterer sig om nye behandlingsmetoder via tilknytning til de relevante subspecialer indenfor kirurgien og deltager i relevante kurser og kongresser.

Anmeldelse af lægemiddelbivirkninger foretages af speciallægen: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning

Anmeldelse af UTH foretages af speciallægen:

http://www.dpsd.dk

Gennemgås ved personalemøde mhp. at undgå  hændelsen fremover.

Arbejdstilsynets rapport: implementering af evt. ændringer jvnf. rapportens anbefalinger. Foretages på personalemøde

Sundhedsstyrelsens tilsyn: Gennemgåes ved personalemøde. GS er ansvarlig for implementering af ændringer jvnf. rapportens anbefalinger.

Møder og kurser:  GS holder sig løbende orienteret om møder i speciallægeorganisationer, deltager i regionale arrangementer med sygehusafdelinger, initiativer til faglige møder (korresponderende hospitalsafdelinger og møder med andre speciallæger) m.m.

Sygeplejersken deltager i relevante kurser mht. hygiejne eller andre emner som berører den sygeplejefaglige del af klinikkens arbejde.

Udarbejdelse af retningslinjer: GS er ansvarlig for udarbejdelse af klinikkens kvalitetsmæssige retningslinjer og sikrer at disse fornyes inden udløb og har det overordnede ansvar for at kvalitetssikringsarbejdet fungerer efter hensigten.

Journal audit: Speciallægen gennemfører journal audit 1 gang årligt. Tyve tilfældigt udvalgte journaler gennemgåes mhp sikring af at retningslinjerne overholdes. Der føres referat over disse audits som skal foreligge i klinikken.

Kvalitetsovervågning: Sygeplejesker er ansvarlig for at sikre autoklave, filterskift og service på endoskop vaskemaskinen samt ansvar for endoskoperne

Sygeplejesker er ansvarlig for at medicinskabet er opfyldt og ingen medicin har overskredet holdbarhedsdato (kontrolleres hver uge).

Sygeplejesker har ansvaret for akuttasken og iltflaske.

GS er ansvarlig for lagerstatus.

Ved kvalitetsbrist igangsætter GS tiltag til udbedring af fejlen og ny kvalitetsmåling foretages herefter.

Udviklingsmål for Speciallæge German Sofin's praksis i 2020-2023

Det er klinikkens mål at levere diagnostik og behandling jvf. de til enhver tid gældende faglige retningsliner og indenfor de áf Sundhedsstyrelsens fastsatte tidsfrister med et up-to-date udstyr. Desuden sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og levere "mest sundhed" for mindst muligt beløb.

 

Referencer
 

Overenskomst om speciallægehjælp, Danske Regioner og FAPS, 2018
EU persondataforordning
 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top