Håndtering af utensilier og lægemidler

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Håndtering af utensilier og lægemidler
 

Formål


At sikre at:
- De nødvendige utensilier og lægemidler er til rådighed
- Utensilier og lægemidler opbevares forsvarligt
- Utensilier og lægemidler bortskaffes sikkert.

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

 

GS sikrer at de nødvendige utensilier og lægemidler er til rådighed ved at sikre en tilstrækkelig lagerbeholdning, korrekt opbevaring og bortskaffelse.

 

Klinikken har procedure for indkøb, opbevaring og bortskaffelse af utensilier:

GS er ansvarlige for indkøb af utensilier. Bestillinger foretages ugentlig eller ved behov hos de af klinikken anviste leverandører.

Ved modtagelsen af sterilvarer sikres at kasserne er intakte. Beskadiget emballage returneres med alt indhold.

Utensilier opbevares tørt i lukkede rum eller skuffer  i original emballage.

Utensilier gennemgås for holdbarhed hvert halve år.

Brugte og udløbede varer bortskaffes afhængig af karakteren som skarpt affald i gule

skårspande eller i lukkede plasticsække.

 

Klinikken har procedurer for indkøb, opbevaring og bortskaffelse af lægemidler:

GS er ansvarlig for indkøb

Sygeplejsker er ansvarlig kontrol, opbevaring og kassering af lægemidler.

Der er udarbejdet en liste over klinikkens standardbeholdning af lægemidlers art og mængde.

Medarbejderen kontrollerer jævnligt, mindst én gang månedligt beholdningen og supplerer denne samt kasserer udløbende varer .

Lægemidler opbevares i aflåst  medicinskab og i aflåst køleskab med termometer.

Temperaturen i køleskabet kontrolleres løbende elektronisk.

Medicinskabet gennemgås hver sjette måned for udløben medicin, se logbog.

Køleskab gennemgås hver måned for udløben medicin, hvor også temperaturmåleren aflæses til PC, se logbog.

Anbrudte ampuller bortskaffes som risikoaffald i skårspande. Udløbende lægemidler returneres

til apoteket.

Anbrudt medicin kasseres ved arbejdstidens afslutning.

Medicin som medgives patienter mærkes med navn, styrke, indikation og doseringsanvisning

samt dato for ophældning. Medicinen tages fra æsker med ikke udløbet medicin.

Pilleposer til udlevering opfyldes månedligt og ikke anvendte poser kasseres ved retunering af piller til apoteket, se logbog.

 

Referencer
 

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 45 – Miljøbeskyttelsesloven med eventuelle senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1222 af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (Medicinskabsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 361 af 23. april 2012 om recepter.
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9429 af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler.
Lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler, kapitel 2
Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr, § 4, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, § 4, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1264 af 15. december 2008 om aktivt implantabelt medicinsk udstyr, §4, stk. 1.
Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder.
 

 

 

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top