Patientens oplevelse af kvalitet

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Patientens oplevelse af kvalitet
 

Formål


At sikre patienten oplever en god kvalitet og service i klinikken

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Der gennemføres hver 3. år landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelsse via E-kvis. Resultatet leveres fra E-kvis i form af standard rapport.

En gang hvert 3. år udleveres ca 20 spørgeskemaer (en månedsproduktion) til patienterne.

Resultatet sammenlignes med landsdækkende resultater fra E-kvis og resultaterne vurderes.

Klinik personalet inddrages i tolkningen og på personalemøde drøftes resultatet af de eventuelle tiltag der måtte være nødvendige, som følge af analysen. Atter evaluering efter næste spørgeskemarunde.

Tilbagemeldinger fra patienter, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige vurderes straks af GS.

Afhængig af problemstilling foretages evt. ændringer i procedurer, nye foranstaltninger m.v.

Skriftlige henvendelser besvares af speciallægen og kopi gemmes.

Tilbagemeldinger fra patienter, patientklager og patientforsikringssager

Klinikken har pligt til at informere patienter og eventuelle pårørende om klage- og erstatningsmuligheder.

Klinikken har foldere med vejledning om klager og anmeldelse til patientforsikringen.

Generelt gælder, at ved klager opfylder klinikken følgende punkter:

Besvarer klagen/henvendelsen hurtigt muligt
Årsagen forsøges belyst og misforståelser forsøges forklaret og hvor det er muligt, tager klinikken forholdsregler for at sikre sig, at hændelsen ikke gentager sig, bl.a. ved at skabe læring omkring årsag/forbedring af forholdene.
Relevante retningslinjer/instrukser tilrettes, hvor det findes nødvendigt, og implementeres i klinikken

Patientens klage kan være fremkommet på forskellig måde:

1) Mundtlig eller skriftlig klage fremsat direkte i klinikken:

Enhver som arbejder i klinikken, er forpligtet til snarest at meddele GS, såfremt de får kendskab til, at en patient eller dennes pårørende, er utilfreds med behandlingen.

Det er GS som har ansvaret for at håndtere utilfredsheden/klagen. Afhængig af situationen gøres dette oftest bedst, ved at tilbyde patienten en konsultation evt. sammen med en pårørende.

Patienten skal have svar på klagen inden for 1 uge. Skriftlige klager besvares skriftligt af GS

2) Skriftlig klage via Patientombuddet:

Patienter kan klage over Sundhedsfaglig virksomhed via Patientombuddet. Klagen kan omhandle: Undersøgelse, diagnose, behandling, information om samtykke, aktindsigt, sundhedspersonernes tavshedspligt og sundhedspersoners erklæringer.

Klagen skal fremsendes skriftlig og være indsendt inden 2 år efter at klageren første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter at behandlingen fandt sted.

Patienten har ret til at få tilbud om en dialog, hvilket klinikken som udgangspunkt forholder sig imødekommende over for.

Hvis patienten herefter vælger at opretholde klagen, afgiver speciallægen de krævede skriftlige svar inden for tidsfristen.

Patienter, som ønsker at klage over Sundhedsfaglig virksomhed, orienteres om, at klagen kan gøres via www.patientombuddet.dk

3) Patientforsikring

Såfremt en patient kommer til skade i forbindelse med behandling i klinikken, er det Patientforsikringen opgave at sikre, at patienten får den erstatning, som vedkommende er berettiget til efter loven.

Speciallægern er bekendt med, at han har pligt til at informere patienten om erstatningsordningen, hvis der er mistanke om behandlings- eller lægemiddelskade.

Tildeling af patientforsikring er IKKE betinget af, at patienten klager, men kan være ledsaget af en klage. I givet fald behandles denne som beskrevet overfor.

Patienten kan anmelde på følgende link http://www.patientforsikringen.dk/da/Patienter/Anmeld-sag.aspx

Information for Sundhedspersonale på link http://www.patientforsikringen.dk/da/Sundhedspersonale.aspx

 

 

Referencer
 

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011, § 1, 23 og 45 om klage- og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenet med eventuelle senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, afsnit III om patienters retsstilling – Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1097 af 12. december 2003 om dækningsområdet for lov om patientforsikring med eventuelle senere ændringer.
http://www.patientombuddet.dk
http://www.patientforsikringen.dk
http://www.patientklagenævnet.dk
 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top