Patientsikkerhed

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Patientsikkerhed
 

Formål


At fremme patientsikkerheden i klinikken og begrænse risikoen for utilsigtede hændelser og komplikationer.

 

Dokumentet gælder for


German Sofin og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Beskrivelse af de procedurer, der udover en vis bagatelgrænse kan antages at tilhøre risikoprocedurer, samt beskrive forholdsregler her omkring. Se standardvejledningerne der svarer til procedurerne.

Speciallægen og sygeplejersken foretager løbende en risikovurdering og ændrer til stadighed på procedure og arbejdgange, som kan indebære en sikkerhedsrisiko for patienten.

Klinikken foretager ikke procedurer i fuld anæstesi.

Klinikken foretager ikke operative indgreb, som kan give risiko for større blødning.

Risiko ved anvendelse af sedation uden anæstesiologisk medvirken er beskrevet under dette punkt i standarderne.

Følgende procedurer er risiko vurderet i f.m. kvalitetsarbejdet:

KOLOSKOPI/SIGMOIDEOSKOPI: Med eller uden sedation. En flexibel fiberkikkert indføres i rectum og colon. Proceduren indebærer en meget beskeden risiko for perforation af tarmen eller blødning.

Risikoen for komplikation i form af PERFORATION er ganske lille <1 promille.

Såfremt perforation mistænkes indlægges patienten til akut behandling på Herlev eller Hvidovre Hospital.

Risikoen for BLØDNING er ganske lille ved selve indgrebet.

Ligesom ved perforation besluttes i hvert enkelt tilfælde om det er forsvarligt at fortsætte i primærsektor. AK behandling udgør yderligere en risiko og der henvises til særskilt instruks samt til Dansk Selskab for Thrombose og Hæmostase's bridging applikation (www.dsth.dk/bridging).

Såfremt der opstår blødning, håndteres dette på stedet og patienten indlægges til observation på Herlev eller Hvidovre Hospital, hvis dette skønnes nødvendigt.

GASTROSKOPI: Med eller uden sedation. Risiko for perforation. Ved svælganalgesi er der risiko for fejlsynkning, hvorfor patienten instrueres i fortsat faste 1 time efter analgesien.

MINDRE KIRURGISKE INDGREB: Ved alle kirurgiske indgreb er der en potentiel risiko for blødning og infektion. Disse risici minimeres ved at overholde almindelige kirurgiske og hygiejniske principper. Dette gælder generelt.

ANALKIRURGI: Der er lille risiko for blødning både i forbindelse med elastikbehandling og operation for hæmorrider. Der er lille risiko for forsnævring efter operation med tilbagevendende rifter og smerter. Ved operation af hæmorrider og marisker er der en lille risiko for udvikling af inkontinens.

HERNIE: I klinikken udføres ventral, inguinal, umbilical og linea alba hernieoperationer. Der er risiko for blødning, infektion kroniske smerter og recidiv. Disse risici minimeres ved at overholde almindelige kirurgiske og hygiejniske principper. Kroniske smerter er potentielt invalidiserende på ca. 6%. Vil være henvist til centraliseret behandling på RH, såfremt smerterne persisterer over 1 år.

MANDLIG STERILISATION: Der er lille risiko for blødning, infektion og betegnelse i bitestiklerne, samt lille risiko for re-fertilisering.

EL-KIRURGI: Der anvendes alene el-kirurgi ved endoskopiske procedurer i colon. Der henvises til særskilt vejledning til El-diatermi i apparatur mappe  

FORVEKSLING: Alle patienter identificeres ved navn og cpr.nr. Identifikationen foregår ved ankomst samt ved konsultationens/undersøgelsens/behandlingens indledning.

RISIKOSTYRING: Ved indføring af nye arbejdsgange eller indkøb af nyt apparatur anvendes e-kvis risikostyringsskema, hvor mulige risici scores, og der iværksættes tiltag til forebyggelse og minimering af risici.

 

Referencer
 

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60258 af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, sundhedsstyrelsen.
Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9420 af 30 juni 2016, Sikring mod forvekslinger mod kirurgisk indgreb: "de fem trin".
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9091 af 13. marts 2013, om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer.
Vejledning til sikker kirurgi tjekliste. Dansk selskab for patientsikkerhed.
" Kom i gang med sikker kirurgi tjekliste " Dansk selskab for patientsikkerhed.
Generiske målepunkter for sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top