Sygeplejeopgaver ved koloskopi

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Sygeplejeopgaver ved koloskopi

Formål

At sygeplejersken er med til at sikre patienten et godt og trygt forløb med fokus på patientsikkerhed og

forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til klargøring, planlægning, gennemførelse og opfølgning på undersøgelsen. 

At sikre ensartet introduktion og oplæring.

Dokumentet gælder for

Sygeplejesker

Fremgangsmåde

Definition af begreber

Koloskopi:

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm. Formålet er at finde forklaring på blødning og ændrede afføringsvaner, som f.eks. tumorer, polypper, divertikler, betændelse, rifter/fissurer og hæmorider.

Endoskopisygeplejeske: sygeplejerske/ sygeplejestuderende/social- og sundhedsassistent/sygehjælper

 * anlæggelse af IV adgang og indgivelse IV medicin foretages af sygeplejeske eller lægen.

Skopidokumentation: Dokumentationsark primært med afkrydsning i ”2 dele”, som lægen udfylder efter undersøgelsen. Den ene del afleveres til patienten til information, den anden del til sekretæren til udfyldelse i journal.

Elektronisk journal EG Clinea: Elektronisk patient journal

Beskrivelse

Før undersøgelsen

Klargøring af stuen

Undersøgelseslejet redes op med lejepapir og engangsble.
Rullebord klargøres med
-Bakke med bæger til vand
-Renseventil
-Handsker L
-Lægehåndklud
-Xylocaingel el. eksplorationsgel
-Forklæde (kan genbruges) 
Arbejdsbord klargøres med
-Millipore-papir
-Tandstikker
-Saks
-Præparatglas
-Biopsitang
-Gag
Kurv klargøres med 
-Engangsbiopsi tang
-Varm slynge 15 mm
-Kold slynge
-Polypfanger
-Neutralplade
-20 ml sprøjte
Polypnet og hæmostaseclips er i skab på stuen.

Klargøring af søjle og tilkobling af skop

Søjlen klargøres med sugepose.

2 vandflasker tilkobles

-Atm. til GAS og SIG
-CO2 til KOLO

Skopet hænges på søjlen og monteres med prop og ventiler.

Skopets funktioner afprøves:

Sug: Kommer der vand i sugeslangen, når der trykkes på rød (øverste) sugeventil
Luft: Blæser skopet luft – afprøve i vand, skal boble når blå (nederste) luft-/vandventil blokeres
Vand: Skyller skopet linsen, når der trykkes på blå luft-/vandventil
Kontroller at: 
-biopsiprop er lukket
-manøvrehåndtag virker
-der er billede på monitor
-USB stik er placeret mhp. billede optagelse
-UPD
Skopet er nu klar til anvendelse.

UPD må ikke anvendes til patienter, der er gravide eller har pacemaker.

Klargøring af medicin

Patienten tilbydes beroligende og smertestillende medicin. Som udgangspunkt gives der en lav startdosis - med mulighed for at supplere - udfra en samlet vurdering af patiens alder, komorbiditet og almen tilstand før undersøgelsen. Orienterer sig om patienten/undersøgelsen i elektronisk journal EG Clinea,

henvisning fra egen læge eller journalnotat, for et skøn af patientens ASA-score. Dette for at foregribe evt. unødige risici, samt være forberedt og klargjort til evt. specielle procedurer i forbindelse med undersøgelsen.

Lægen informeres, hvis der er fremkommet oplysninger, der har relevans for undersøgelsen

Medicin til I/V: (markeres med medicinlabel)

Midazolam 1 mg/ml trækkes op i en 5 ml sprøjte (antidot Lanexat/Flumazenil – refrakte doser 1 mg)
Fentanyl/Haldid 50 µg/ml trækkes op i en 2 ml sprøjte (antidot Narcanti – refrakte doser ½-1 mg )
Antidoter ligger i køleskab sammen med ”Akutbakke” – indeholder adrenalin/atropin +sprøjter/kanyler.

Indgivet medicin dokumenteres i journal (COLO frase)

Modtagelse af patient

Hvis patienten ønsker det, kan pårørende få lov at være på stuen under undersøgelsen.

 

Modtagelsen:

Navn og CPR nr. -Sikrer korrekt patientidentifikation.
Patienten informeres og orienteres om undersøgelsen. Prøvet det før? 
Udrensning
Allergi, blodfortyndende medicin, implantater eks. Pacemaker, hofte mm.
At der er arrangeret kørsel hjem og informerer om, at de ikke må køre bil 24 timer efter medicinering
Patienten lejres på lejet og monitoreres med BT, pulsoximeter.
Anlæggelse af Venflon*

Lægen Taler med patienten.

Under undersøgelsen

Er ved patienten, orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen
Overvågning af bevidsthedsniveau, farver, hud og respiration. Ved behov måles puls, SAT, BT. Dokumenterer værdierne samt udfylder kvalitetssikringsskema til koloskopier i elektroinisk journal EG Clinea. 
Afhjælper på lægens anmodning ved slyngedannelse med tryk på patientens mave, samt lejring. 
Assisterer lægen ved behov med eks. bioptering, polypfjernelse og varetager den efterfølgende dokumentation og håndtering af forsendelse af prøver

Efter undersøgelsen

Lægen: Informerer patienten om evt. fund og behandlingsplan, udfylder skema med afkrydsning til patienten. 

Hvis patienten ønsker det, hentes evt. pårørende fra venteområdet

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af koloskopet på undersøgelsesstuen.
Foretager den resterende rengøringsprocedure af koloskopet i skyllerummet (enten selv eller assistent)
Varetager evt. prøveforsendelser

Hjælper patienten med soignering efter undersøgelsen og måler værdier hvis der er givet medicin. Hjælper patienten med at komme op at sidde på lejet og vurderer om patienten er klar til omklædning/hjælp til dette på badeværelset. Forinden seponeres venflon. Hvis det skønnes nødvendigt, hjælpes patienten til hvilerummet for yderligere hvile og observation. Ved behov gives vand/saftevand eller Nacl infusion.                                     
Sikrer at patienten føler sig velinformeret og velbefindende. Informerer og udleverer relevante pjecer til patienten

Foretager oprydning, rengøring og opfyldning på undersøgelsesstuen

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top