Visitation og henvisninger

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Visitation og henvisninger
 

Formål


At sikre, at:
•patienter visiteres på baggrund af udarbejdede retningslinjer.
•henvisninger er udfyldt i overensstemmelse med de krav, modtageren har opstillet.

 

Dokumentet gælder for


GS og sekretær

 

Fremgangsmåde
 

Visitation af patienter der henvises til klinikken:

Henvisning kan indløbe i klinikken som:

elektroniske henvisninger, oftest fra egen læge, idet patienten selv henvender sig til GS's praksis telefonisk.
Telefoniske henvisninger oftest fra egen læge med samtidig elektronisk henvisning.
Selvhenvender fra sygesikringsgruppe 2 m.m.
 

Akutte patienter:

Ved akutte henvisninger og ønske om hurtig tid (cancerpakke), forventes opringning fra praktiserende læge. Akutte tilstande vil ofte dreje sig om følgende:

- synkebesvær/synkesmerter > 2 uger
- vedvarende opkastninger uden anden forklaring
- nyopstået og vedvarende dyspepsi eller refluks symptomer hos patienter over 45 år gastrointestinal blødning
- abdominal udfyldning
- ændret afføringsmønster i over 4 uger
- uforklaret blødningsanæmi
- betydelige almensymptomer (utilsigtet vægttab, mavesmerter, træthed m.v.) uden anden kendt årsag
- Eventuel disposition til kolorektal cancer

Som hovedregel foretages visitationen af sekretær efter klinikkens guidelines, i tvivlstilfælde konfereres med GS. Hvis henvisning ikke er fyldestgørende indkaldes patienten til forundersøgelse.

Elektive patienter:

Elektive undersøgelser/behandlinger visiteres efter normal ventetid af sekretæren.

 

Henvisning til det øvrige sundhedsvæsen:

Ved akut henvisning af patienter til sygehus: Patienter med begrundet mistanke om kræft eller anden subakut behandlings krævende lidelse sendes via CVI til relevant afdeling. Henvisningen indeholder tentativ diagnose, relevant anamnese, problemstilling, objektiv fund og hvilken information der er givet til patienten.

For at sikre at forløbet skrider hensigtsmæssigt frem, informeres patienten om at kontakte modtagende afdeling eller GS's praksis hvis de ikke hører fra hospitalet indenfor en uge.

Journalen markeres med reminder og vil blive kontrolleret ugentligt mhp. booking, epikrise m.m., se logbog.

Ved elektiv henvisning af patienter til anden sundhedsinstans:

Henvisningen kan foregår via CVI, (ved direkte henvendelse til relevant afdeling elektronisk) refhost eller webreq.

Ved henvisning via CVI indkaldes patienten fra hospitalet via E-boks eller brev.

Ved alle andre henvisninger skal patienten selv kontakte pågældende instans mhp. undersøgelse. Uanset henvisningsform påføres journalen reminderknap og det kontrolleres løbende. Først når forløbet er afsluttet slettes reminderknappen.

Epikrise:

Efter hver kontakt med klinikken eller håndtering af parakliniske svar (uanset disses karakter) sendes besked til henvisende læge (med kopi til egen læge, hvis det drejer sig om en anden henviser).

 

Referencer
 

Generiske målepunkter for Sunhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder
Overenskomst om speciallægehjælp 2018, Regionernes lønnings- og Takstnævn og FAPS
 

 

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top