Hygiejne

Ansvarlig: German Sofin (GS)

Godkendt af: GS

Version: 1

Dato for ikrafttrædelse: 01-05-2021

Revideres senest (dato): 01-05-2024

Hygiejne
 

Formål


Klinikken minimerer risici for smittefare ved at forebygge overførsel af infektioner

 

Dokumentet gælder for


GS og alle ansatte i klinikken

 

Fremgangsmåde
 

Rengøring af lokaler og inventar:

Klinikkens lokaler og inventar holdes altid rene og ryddelige, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig der for patienter, pårørende, læger og andet sundhedspersonale.

Efter hver patient udføres:

Rengøring af inventar der benyttes ved patientbehandling

Desinficering af patientleje, rullebord og bordplader

Patientleje dækkes af lejepapir som kasseres efter hver patient.

Daglig:

Alle rum i klinikken rengøres daglig.

Skabsflader, borde, operationslamper og andet fast udstyr omkring lejet rengøres af personalet daglig.

Skopsøjle, blodtryksapparat og pulsoxymeter desinficeres dagligt endt arbejde.

Computer og computerskærm aftørres af personalet dagligt endt arbejde.

Skraldespande indeholdende almindeligt affald tømmes efter behov, dog minimum ved dagens afslutning. Skraldespand indeholdende biologisk materiale tømmes dagligt i dertil indrettet container.

Skyllerum:

Skyllerummet er inddelt i en ren og en uren del. Instrumenter og skoper håndteres jvf. de respektive instrukser.

Rengjorte skoper ophænges i den rene del af skyllerummet.

Vaskemaskine urene tekstiler kommes direkte i vaskemaskinen og alt vaskes ved 60 grader.

Kanyleboks og brugte medicin ampuller forsegles og håndteres som særligt affald.

Patienttoilet:

Sæbe, papirhåndklæder og toiletpapir opfyldes ved behov af personalet som også tilser patienttoilettet med jævne mellemrum, for at sikre at toilettet er rent og brugbart for patienterne.

Patienttoilettet rengøres derudover dagligt.

 

Medicinsk udstyr og materialer til flergangsbrug:

Opbevaring af sterile og usterile utensilier:

Sterile og usterile utensilier til daglig brug i klinikken opbevares i skabe, i depotrummet eller i skuffer og skabe i behandlingsrummene minimum 20 cm over gulvhøjde. Ved denne opbevaring er sterilitetsholdbarheden 3 måneder.

Ved hvert månedsskifte gennemgår sygeplejersken holdbarhedsdatoen på sterile varer.

Rengøring og sterilisering af instrumenter:

se instruksen om rengøring og sterilisering af instrumenter

Rengøring og desinfeksering af endoskoper:

se instruksen om rengøring og desinfektion af endoskoper 

Håndhygiejen:

Der gennemføres god håndhygiejne ved anvendelse af hånddesinfektion, håndvask og brug af engangshandsker.

Hånddesinfektion, håndvask og brug af medicinske engangshandsker:

Der forefindes håndsprit, håndsæbe og engangshåndklæder i samtlige patient relaterede rum samt skyllerum og personaletoilet.

Håndhygiejne med ethanolsprit udføres før og efter patientbehandling. Ved synlig forurening foretages der ligeledes afvaskning forud for afspritning. Ved kirurgiske indgreb skal der udføres håndvask efterfulgt af 2 minutters afspritning.

Der forefindes sterile og usterile engangshandsker samt kitler og operationsmasker, såfremt det er påkrævet ved den pågældende procedure. Alle førnævnte remedier forefindes i en for personalet korrekt størrelse.

 

Personalebeklædning:

Personalet benytter tøj udleveret af klinikken og dette tøj benyttes ikke i fritiden. Tøjet vaskes dagligt.

Der benyttes beskyttelsesbriller ved operationer, hvor der er risiko for stænk i ansigtet fra patientens kropsvæsker.

Der benyttes altid engangsforklæder ved alle endoskopier.

Ved operationer hvor der kan forventes blodstænk benyttes ligeledes forklæde eller operationskittel.

Der benyttes altid engangshandsker ved patientbehandling, herunder sterile handsker ved operationer.

Håndsmykker og armbåndsure:

Personale som har patientkontakt må ikke bære nogen form for hånd eller armsmykker.

 

Smittefarlige patienter:

Særligt smitsomme patienter, eksempelvis patienter med infektiøs diarré, inficeret sår eller abscesser, håndteres i slutningen af programmet.

Patienter med MRSA kan tilses og behandles i klinikken. Sår bør være tildækket. Direkte kontakt med patienten kræver brug af værnemidler, efter patientkontakt, grundig håndhygiejne. Berørte flader aftørres med Cleanisept.

Generelt behandles smittefarlige patienter ikke anderledes end alle andre patienter i klinikken, og risikoen for smittespredning betragtes som værende minimal, idet der altid udføres grundig rengøring og desinfektion efter alle patienter med Cleanisept (baktericid incl. MRSA, fungicid, c.albicans), virusinaktiverende incl. HBV, HIV, HCV og Rota) og personalet altid beskytter sig selv med diverse personlige værnemidler (handsker, masker, briller m.v.).

 

Kvalitetskontrol af rengøring:

Hver måned vurderes kvaliteten af rengøring af lokaler og inventar af GS.

 

 

Referencer
 

Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med evt. senere ændringer
Råd og anvisninger om desinfektion i Sundhessektoren, Statens serum institut 2004
Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, Statens serum institut 2004
Styrring af infektions hygiejne i sundhedssektoren – krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr. DS2451-13, 2009
Styring af infektions hygiejne i sundhedssektoren - krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. DS2451-13, 2009
World alliance for patient safty. WHO guidelines on hand hygiene in health care (advanced draft): A summary ”Clean hands are safer hands”. Wordl health organization 2005
Generiske målepunkter for sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder
Forebyggelse af spredning af MRSA: Vejledning. Sundhedsstyrelsen. 2012
 

 

 

 

© 2013-2024 Kirurgisk Klinik Amager. CMS af WebForm.dk
Opdateret: 07 apr 2024 10:50
^ Tilbage Til Top